DOBÓR       MONTAŻ       URUCHOMIENIE       SERWIS

 

WYKONUJEMY

  • POMIARY TWARDOŚCI WODY dH
  • POMIARY ZAWARTOŚCI MANGANU Mn I ŻELAZA Fe
  • BADANIA FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGICZNE WODY
 

  WODA UŻYTKOWA

STACJE UZDATNIANIA WODY A Q U A H O M E   I   A Q U A M I X  DO MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH

AQUAHOME – ZMIEKCZANIE WODY WODOCIĄGOWEJ

Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym – podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+).

Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.

UWAGA !


W INSTALACJACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYPOSAZONYCH ZWŁASZCZA W KOTŁY 2-FUNKCYJNE(ALE TAKŻE 1-FUNKCYJNE) ZALECANE JEST STOSOWANIE W/W STACJI ZMIĘKCZAJĄCYCH ABY UNIKNĄĆ CZĘSTEGO SERWISOWANIA WYMIENNIKA KOTŁOWEGO I SZCZEGÓLNIE PRZEPŁYWOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, ZWIĘKSZENIA ZUŻYCIA ENERGII (1 MM OSADU MOŻE POWODOWAĆ ZWIĘKSZENIE JEJ ZUŻYCIA NAWET O 10%),NISZCZENIA I PĘKANIA MATERIAŁÓW CELEM ICH ODKAMIENIENIA. EFEKTEM TEGO JEST ZNACZNE OBNIŻENIE KOSZTÓW NAPRAW.

DZIĘKI TEMU POWYŻSZE STACJE PEŁNIĄ DWIE FUNKCJE :

• SŁUŻĄ DO POLEPSZENIA PARAMETRÓW WODY PITNEJ

• ZABEZPIECZAJĄ KOCIOŁ PRZED JEGO ZAKAMIENIENIEM I OBNIŻENIEM PRZEZ TO JEGO SPRAWNOŚCI, A W SKRAJNYCH SYTUACJACH JEGO CAŁKOWITYM BRAKIEM FUNKCJONOWANIA.

 

TO TWARDA WODA POWODUJE POWSTAWANIE UCIĄŻLIWYCH OSADÓW NA URZĄDZENIACH SANITARNYCH ORAZ NISZCZENIE INSTALACJI GRZEWCZYCH, ARMATURY ŁAZIENKOWEJ I URZĄDZEŃ AGD (PRALKI, ZMYWARKI, EKSPRESY DO KAWY, CZAJNIKI ITP.). POWODUJE ONA RÓWNIEŻ WZROST KOSZTÓW EKSPLOATACJI TYCH URZĄDZEŃ NAWET O 20%.


WAŻNE!

 

WODA PODDAWANA ZMIĘKCZANIU POWINNA BYĆ RÓWNIEŻ ODŻELAZIONA I ODMANGANIONA, W PRZECIWNYM WYPADKU CZĘŚĆ ZDOLNOŚCI JONOWYMIENNEJ ZOSTANIE WYKORZYSTANA NA WYMIANĘ JONÓW ŻELAZA I MANGANU. EFEKTEM TEGO JEST ZNACZNIE PRZYSPIESZONE ZUŻYCIE ZŁOŻA JONOWYMIENNEGO. PONADTO PONADNORMATYWNE ILOŚCI ŻELAZA SKRACAJĄ ŻYWOTNOŚĆ ŻYWICY JONOWYMIENNEJ (NAWET O 50%).

 

NIEODZOWNA JEST FILTRACJA WSTĘPNA MECHANICZNA PRZED URZĄDZENIAMI SPECJALISTYCZNYMI W CELU USUNIĘCIA PIASKU, WIÓRÓW

I INNYCH DROBIN.

 

AQUAMIX – ZMIĘKCZANIE, ODŻELAZIANIE, ODMANGANIANIE

Usuwanie żelaza czy manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, w filtrze pospiesznym. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych. Proces technologiczny usuwania związków żelaza czy manganu składa się z:

  • napowietrzania wody surowej (za pomocą inżektora w przypadku mniejszych wydajności stacji lub za pomocą sprężarki i mieszacza wodno–powietrznego – przy większych wydajnościach);
  • korekty odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba);
  • filtracji na odpowiednim rodzaju złoża.

 

DLACZEGO USUWAC Z WODY ŻELAZO I MANGAN?

  • woda nie będzie miała właściwości barwiących sanitariaty, pranie (rdzawe zacieki) – takie efekty dają związki żelaza i manganu,
  • zostanie usunięty zapach siarkowodoru (który może występować w pokładach wodonośnych) i zapach żelazisty,
  • zapobiegnie się tworzenia osadów żelazisto-manganowych w instalacji wodnej – rury nie będą zarastały osadem, w którym mogą rozwijać się bakterie, żelazo i mangan nie będzie się kumulowało w organizmie po spożyciu wody zażelazionej,
  • odczucie poprawy jakości wody będzie natychmiastowe!

 

AQUAMIX TO:

USUWANIE SIARKOWODORU
USUWANIE ZELAZA
USUWANIE MANGANU
WYMIANA JONOWA ZMIEKCZANIE

 

AQUACARBON - SPECJALNE URZĄDZENIE DO FILTRACJI ORAZ POPRAWY SMAKU, ZAPACHU I WYGLĄDU WODY WODOCIĄGOWEJ.

 POPRAWA WLASCIWOSCI ORGANOLEPTYCZNYCH
 DECHLORACJA
 USUWANIE ZWIAZKÓW ORGANICZNYCH

                                                 

WODA KOTŁOWA

 

AQUASET - zmiękczania wody instalacji centralnego ogrzewania, przeznaczone dla układów kotłowych

 

STACJE UZDATNIANIA