• obraz18.png
  1. Kocioł będzie sprawny, wydajny i bezpieczny. 
  2. Brak niespodziewanych usterek wynikających z eksploatacyjnego zużycia poszczególnych części, a co za tym idzie wszystkich wiążących się z tym niedogodności. (np. nagłych przerw w funkcjonowaniu) 
  3. Wcześniej zaplanowane oraz niższe koszty serwisowe urządzeń, które nie są regularnie konserwowane częściej ulegają usterkom
  4. Koszt konserwacji jest niższy od kosztu napraw realizowanych po wystąpieniu usterki. Kocioł pracuje po kilka godzin dziennie przez cały rok,  a tylko w czasie przeglądów można wykryć wady urządzenia i wymienić zużywające się części.
  5.  Wraz z powietrzem potrzebnym do spalania, do kotła dostają się zanieczyszczenia, które następnie osadzają się na palniku i wymienniku ciepła, a tym samym  pogarszają one jakość procesu spalania i osłabiają wymianę ciepła.
  6. W wyniku gorszego spalania powstaje sadza, która osiada na wymienniku ciepła i zwiększa się zużycie paliwa (gazu, oleju opałowego) – gdy spalanie jest niewłaściwe potrzeba go więcej do uzyskania tej samej ilości ciepła. Zabrudzony wymiennik ciepła znacznie obniża sprawność urządzenia, bo warstwa brudu stanowi doskonałą izolację między spalinami a wodą w wymienniku. Do komina odprowadzane są spaliny o znacznie większej temperaturze – ich ciepło nie jest w pełni wykorzystywane
  7. Wszystkie elementy kotła, pracujące w  wysokiej temperaturze w komorze spalania, ze spalinami - zawierającymi znaczne ilości związków siarki i azotu, z wodą o wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem są narażone na niszczenie. 
  8. W trakcie eksploatacji następuje naturalne zużycie jak w każdym urządzeniu.
  9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9 września 1999 r. – w szczególności ust.17, art.2 pkt. 9; ust.17, art.3; ust.40) i z artykułem 62.1 ustawy Prawo Budowlane z 07.09.2010r. oraz z zaleceniami producentów - urządzenia grzewcze powinny być poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku.

 

Prawo Budowlane z 07.09.2010r. wraz ze zmianami obowiązującymi w krajach Wspólnoty Europejskiej na podstawie dyrektywy 2002/91/EC

Art. 62. 1. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:  

1) OKRESOWEJ, CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

c) INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH)”;  

Ilekroć w ustawie jest mowa o należy rozumieć:

instalacja gazowa – „układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami”,